OBCHODNÉ PODMIENKY

www.mojapraca.eu

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Článok II

Služby pre Záujemcu

Článok III

Práva a povinnosti Záujemcu

Článok IV

Služby pre Zamestnávateľov

Zamestnávateľ zverejňuje Ponuky práce cez svoje online firemné konto. Doba trvania Služby a počet zverejnených Ponúk práce je dojednaný v objednávke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo schvaľovať jednotlivé Ponuky práce a nezverejniť informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpisy alebo ich obchádzajú, sú v rozpore so zásadami dobrých mravov a morálky, v Ponuke práce sú obsiahnuté reklamné informácie o Zamestnávateľovi, jeho produktoch a službách, v jednej Ponuke práce Zamestnávateľ prezentuje viacero pracovných pozícií, Zamestnávateľ prezentuje zjavne klamlivé, nepravdivé a zavádzajúce Pracovné ponuky a ponuky práce, ktoré sú zadané chybne a zmätočne

Článok V

Cena za Služby pre Zamestnávateľov

Článok VI

Práva a povinnosti Poskytovateľa a Zamestnávateľa

Článok VII

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

Spoločné a záverečné ustanovenia

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk

tel. č. 051/772 15 97

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.06.2023

Vo Svidníku, dňa 19.06.2023

Odoberať newsletter